SLUŽBY CENTRA EMOTIO

TERAPIA CESTA


Kedy sa rozhodnúť pre túto terapiu?

 • ak ste prevažne intuitívny typ
 • ak uprednostňujete prácu s podvedomím
 • ak máte dobrú schopnosť vizualizácie
 • ak vnímate silnú emocionálnu záťaž, či vnútorný nepokoj

Čo je Terapia Cesta?

Terapia Cesta je alternatívna metóda zameraná na riešenie emocionálnych a fyzických problémov na bunkovej úrovni. Princíp terapie spočíva v poznaní toho, že každá prežitá emócia vyvoláva v mozgu konkrétnu odozvu. Ten následne spúšťa biochemické reakcie, ktoré ovplyvňujú aktivitu buniek. Negatívne emócie spôsobujú nežiaduce „preprogramovanie“ buniek, ktoré vedie k narušeniu energetickej rovnováhy a k oslabeniu jednotlivých orgánov v tele. V konfrontácii s vlastnými spomienkami klient uvoľní nahromadené negatívne pocity, zbaví sa vnútorných blokov a nezdravých vzorcov správania, ktoré podvedome prijal a umožní tak bunkám reprodukovať sa podľa zdravých nastavení.

Ako terapia prebieha?

Terapia prebieha formou rozhovoru, pri ktorom má klient zatvorené oči a odpovedá na otázky terapeuta z úrovne intuície. Celý proces sa uskutočňuje v uvoľnenom stave - v hladine alfa. Pre úspešný proces je dôležité, aby človek bol ochotný vrátiť sa do spomienok, ktoré v ňom zanechali emocionálne bloky a s odhodlaním sa postaviť voči emóciám, ktorými bol v tom čase pohltený. Nie je potrebné vopred vedieť, ktorá spomienka je tá správna. Klient sa k nej dostane spontánne pod vedením terapeuta.

Kedy sa prejavia prvé výsledky terapie?

Výsledný efekt terapie je závislý na viacerých faktoroch. Bezprostredne po terapii klient pociťuje uvoľnenie od emocionálnej záťaže a v priebehu nasledujúcich dní môže pozorovať prvé pozitívne zmeny vo vlastnom správaní a vnímaní. Celkový proces upevňovania novonastavených vzorcov správania je dlhodobejší a trvá spravidla trvá 2-4 mesiace. Je veľmi pravdepodobné, že práve prvá terapia odkryje i ďalšie súvisiace problémy. V tom prípade je vhodné riešiť i tieto, aby mal klient možnosť dokonale pochopiť širšie súvislosti, ktoré doposiaľ nepriaznivo vplývali na jeho život a zvyklosti.Načúvajme vždy pozorne všetkému, čo nám chcú deti povedať. To, čo považujeme my dospelí za bezvýznamné...
viac
Je ľahké súdiť druhých... ale prinesie Ti to skutočný pokoj? Môžeš druhého človeka nenávidieť...
viac
Vrásky na tvári...tenké cestičky života, ktoré zaznamenávajú všetky radostné i smutné okamihy. Pramene sivých vlasov...
viac
FIGÚRKOVÉ KONŠTELÁCIE


Kedy sa rozhodnúť pre túto terapiu?

 • ak ste prevažne racionálny typ
 • ak uprednostňujete prácu s bdelým vedomím
 • ak máte radi prehľadnosť a systematickosť
 • ak poznáte vzájomné vzťahy v rodine (aspoň základné informácie o svojich predkoch)

Čo sú Figúrkové konštelácie?

Figúrkové konštelácie sú originálnou formou vzťahových konštelácií, pri ktorých sa používajú zastupujúce figúrky. Terapia pomáha pochopiť vlastné konanie, odkrýva príčiny problémov vo vzťahoch a poskytuje možnosť zbaviť sa obmedzujúcich vzorcov správania. Metóda spája techniky rodinných konštelácií s nástrojmi Terapie Cesta.

Ako terapia prebieha?

Klient na úvod zadefinuje problém, ktorý v konkrétnom vzťahu vníma. Na základe toho intuitívne rozostaví figúrky, ktoré zastupujú jednotlivé osoby. Pomocou vnímania emócií a súvislostí v postavení figúrok postupne získava pod vedením terapeuta objektívny náhľad na vzťahy medzi nimi. Začína chápať vzorce správania, ktoré ovplyvňujú jeho konanie a rozhodovanie. Uvedomuje si okolnosti, ktoré spôsobili narušenie vzťahov. Naučí sa akceptovať druhých s ich individuálnymi schopnosťami, ktoré majú k dispozícii. Nájde prirodzený spôsob, ako vstupovať do vzťahu s inými, bez potreby subjektívneho posudzovania. Na každý problém sa stavia samostatná konštelácia - na jednom stretnutí vždy iba jedna.

V čom sú naše terapeutické figúrky jedinečné?

Figúrky, ktoré sú používané pri terapii, boli vyrobené s láskou a nadšením deťmi so zdravotným znevýhodnením zo Spojenej školy na Dúbravskej ceste v Bratislave. Figúrky vznikali na základe zosúlaďovania predstáv terapeuta a tvorivosti umelca, ukrytého v srdiečkach týchto detí. Figúrky tak už počas svojho vzniku prinášali deťom terapeutický efekt...METAFORICKÉ KARTY


Kedy sa rozhodnúť pre túto terapiu?

 • ak ste prevažne racionálny typ
 • ak často premýšľate nad riešeniami
 • ak pri hľadaní riešení radi zapájate kreativitu
 • ak máte problém utriediť svoje myšlienky

Čo sú Metaforické karty?

Metaforické karty sú inšpiratívnym nástrojom, ktorý povzbudzuje kreativitu a intuitívnu stránku osobnosti klienta. Prostredníctvom zážitkov a skúseností z minulosti vyvolávajú obrázky na kartách v každom klientovi inú predstavu, či pocit. Tieto individuálne vnímané metafory podporujú uvedomenie klienta a hľadanie jeho vlastných riešení. Kombinujú racionálne a intuitívne vnímanie.

Ako terapia prebieha?

Klient na úvod zadefinuje problém, ktorý chce na stretnutí riešiť. Na základe otázok terapeuta vedome alebo intuitívne vyberá karty, ktoré mu prostredníctvom metaforického znázornenia dávajú konkrétne odpovede. Možnosti práce s metaforickými kartami sú veľmi rozsiahle. Použitie konkrétnej techniky závisí od uváženia terapeuta. Klient pri terapii sedí alebo sa počas rozmiestňovania kariet pohybuje po miestnosti.

V čom spočíva princíp fungovania metaforických kariet?

Vnímanie konkrétnej situácie závisí od skúseností, ktoré človek v minulosti získal. Každý obraz na karte tak dokáže prepojiť s vlastnými zážitkami. Obrazy však poskytujú i nové uhly pohľadu, čo klienta privádza k novým náhľadom a riešeniam. Pri terapii sa prepája verbálna zručnosť klienta s vizuálnym vnímaním, čím sa zvyšuje úroveň prežívania. Obzvlášť pozitívny efekt majú karty v prípade, keď klient ťažko vyjadruje svoje myšlienky alebo nedokáže jednoznačne pomenovať konkrétny stav, či okolnosti.

Záruka kvality služieb

Náš terapeut absolvoval vzdelávanie v oblasti používania príslušných metód. Vďaka získanej akreditácii a dlhoročným skúsenostiam máte u nás istotu, že počas terapie, ako aj po nej, Vám poskytneme profesionálnu podporu. Terapeut zachováva maximálnu ochranu súkromia týkajúcu sa všetkých informácií, o ktorých sa počas terapie alebo v rámci konzultácie dozvie. O výsledkoch terapie bude informovaná tretia strana iba s výslovným súhlasom klienta. Výnimkou sú neplnoletí klienti, u ktorých sú rámcové výsledky terapie konzultované so zákonným zástupcom.