Zásady ochrany osobných údajov

 

Spoločnosť MARGIN, s.r.o., prevádzkovateľ Centra duševného zdravia EMOTIO, si kladie za cieľ chrániť súkromie svojich zákazníkov. Radi by sme Vás ubezpečili, že s Vašimi osobnými údajmi nakladáme s náležitou starostlivosťou a v súlade s povinnosťami vyplývajúcimi z platných právnych predpisov, a to:
– Zákon č. 18/2018 Z. z. O ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon)
– Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len GDPR).

Spoločnosť MARGIN, s.r.o. je právny subjekt, ktorý vymedzuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene (ďalej len Prevádzkovateľ). Dotknutou osobou je fyzická osoba, ktorá prejaví záujem o služby Prevádzkovateľa a ktorej osobné údaje sú spracúvané (ďalej len Dotknutá osoba).

 

I. Identifikačné a kontaktné údaje Prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľom je spoločnosť MARGIN, s.r.o., so sídlom Kostlivého 6, 821 03 Bratislava, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 36963/B, IČO: 35947497, zastúpená konateľkou Ing. Dušanou Drgoncovou.
 2. Prevádzkovateľa je možné kontaktovať:
  a) mailom na e-mailovej adrese: emotio@emotio.sk
  b) písomnou formou na adrese sídla spoločnosti uvedenej v bode 1. tohto článku
  c) telefonicky na čísle: +421 911 400 797.

 

II. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom poskytovania konzultačných služieb. Právnym základom je plnenie zmluvy (§ 13, ods. 1, písm. b).
 2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom priameho marketingu (zasielanie informačných e-mailov) vo vzťahu k fyzickým osobám, ktoré sú našimi zákazníkmi, t. j. v minulosti využili naše služby. Právnym základom je náš oprávnený záujem (§ 13, ods. 1, písm. f), pretože odôvodnene predpokladáme, že zasielanie týchto informácií by mohlo byť pre Vás užitočné a mohlo by posilniť výsledný efekt služby, ktorá Vám bola poskytnutá.
 3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom priameho marketingu (zasielanie informačných e-mailov) vo vzťahu k fyzickým osobám, ktoré nie sú našimi zákazníkmi, t.z. doposiaľ nevyužili naše služby, pokiaľ prejavia o uvedené informácie záujem. Právnym základom je súhlas dotknutej osoby (§ 13, ods. 1, písm. a).
 4. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom účtovnej evidencie. Právnym základom je plnenie povinností podľa zákona č. 461/2002 Z. z O účtovníctve (§ 13, ods. 1, písm. c).
 5. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom vedenia evidencie žiadostí dotknutých osôb a ich vybavovania. Právnym základom je náš oprávnený záujem (§ 13, ods. 1, písm. f), pretože táto evidencia nám poskytuje možnosť preukázať súlad s požiadavkami Zákona.

 

III. Rozsah spracúvaných osobných údajov

 1. Za účelom poskytovania konzultačných služieb (čl. II., písm. 1.) spracúva Prevádzkovateľ nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo, e-mailová adresa, údaje o zdravotnom stave.
 2. Za účelom priameho marketingu vo vzťahu k fyzickým osobám, ktoré sú našimi zákazníkmi (čl. II., písm. 2.) spracúva Prevádzkovateľ nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa.
 3. Za účelom priameho marketingu vo vzťahu k fyzickým osobám, ktoré nie sú našimi zákazníkmi (čl. II., písm. 3.) spracúva Prevádzkovateľ nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa.
 4. Za účelom účtovnej evidencie (čl. II., písm. 4.) spracúva Prevádzkovateľ nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa bydliska.
 5. Za účelom vedenia evidencie žiadostí dotknutých osôb a ich vybavovania (čl. II., písm. 5.) spracúva Prevádzkovateľ nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa.

 

IV. Doba spracúvania osobných údajov

 1. Osobné údaje na účel vymedzený v čl. II., písm. 1., spracúva Prevádzkovateľ po dobu 3 rokov odo dňa poskytnutia služby dotknutej osobe Prevádzkovateľom.
 2. Osobné údaje na účel vymedzený v čl. II., písm. 2., spracúva Prevádzkovateľ po dobu 5 rokov odo dňa poskytnutia služby dotknutej osobe Prevádzkovateľom alebo do doby, kým dotknutá osoba nevyjadrí písomne nesúhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.
 3. Osobné údaje na účel vymedzený v čl. II., písm. 3., spracúva Prevádzkovateľ po dobu 5 rokov odo dňa poskytnutia súhlasu dotknutej osoby alebo v prípade využitia služieb po dobu 5 rokov odo dňa posledného využitia služby, príp. do doby, kým dotknutá osoba nevyjadrí písomne nesúhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.
 4. Osobné údaje na účel vymedzený v čl. II., písm. 4., spracúva Prevádzkovateľ po dobu 10 rokov.
 5. Osobné údaje na účel vymedzený v čl. II., písm. 5., spracúva Prevádzkovateľ po dobu 10 rokov.
 6. Po uplynutí doby podľa tohto článku Prevádzkovateľ zabezpečí likvidáciu osobných údajov.

 

V. Poskytovanie osobných údajov tretej strane a prenos osobných údajov do tretej krajiny

 1. Osobné údaje neposkytujeme tretej strane. Ak vznikne dôvod na poskytovanie osobných údajov tretej strane, Prevádzkovateľ tak môže konať iba po predchádzajúcom súhlase Dotknutej osoby.
 2. Osobné údaje neprenášame do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.
 3. Osobné údaje spracúvame výhradne v Európskej únii, pričom ich zabezpečenie zodpovedá úrovni ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

 

VI. Práva dotknutej osoby spojené so spracúvaním jej osobných údajov

 1. Právo na prístup k osobným údajom: Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má taktiež právo získať prístup k informáciám o účele spracúvania, kategórii spracúvaných osobných údajov, identifikácii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, dobe uchovávania osobných údajov.
 2. Právo na opravu osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Taktiež má právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 3. Právo na výmaz osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak:
  • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
  • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov
  • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov v prípade, ak oprávnené záujmy Prevádzkovateľa neprevažujú práva a záujmy dotknutej osoby (čl. II., ods. 2) alebo Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu (čl. II., ods. 3).
 4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
  • Dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
  • Spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
  • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich Dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku
  • Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby.
 5. Právo na prenosnosť osobných údajov: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
 6. Právo namietať spracúvanie osobných údajov: Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov, ak sa domnieva, že oprávnené záujmy Prevádzkovateľa nie sú odôvodnené (práva a záujmy Dotknutej osoby prevažujú nad záujmami Prevádzkovateľa). Taktiež má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov na účely priameho marketingu.
 7. Právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať: Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. Ak si Dotknutá osoba neželá, aby Prevádzkovateľ spracúval osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a na ktoré poskytla súhlas, uvedenú skutočnosť oznámi Prevádzkovateľovi písomnou formou na poštovú adresu alebo na mailovú adresu uvedenú v čl. I. V oznámení uvedie svoje meno, priezvisko, adresu bydliska a informáciu, že si neželá, aby jej osobné údaje boli spracúvané. Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely priameho marketingu možno odvolať aj pomocou odhlasovacieho odkazu na konci každého informačného e-mailu.
 8. Právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona: Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že pri spracúvaní jej osobných údajov došlo k porušeniu jej práv alebo k porušeniu zákona. Bližšie informácie na https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/konanie-o-ochrane-osobnych-udajov.

 

VII. Povinnosti Prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv Dotknutej osoby

 1. Prevádzkovateľ je povinný prijať vhodné opatrenia a poskytnúť Dotknutej osobe informácie súvisiace s uplatnením práv Dotknutej osoby podľa čl. VI., a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, ako bola podaná žiadosť. Ak o to požiada Dotknutá osoba, informácie môže Prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak Dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom.
 2. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť Dotknutej osobe informácie do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže prevádzkovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. O predĺžení lehoty je Prevádzkovateľ povinný informovať Dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.
 3. Ak Prevádzkovateľ neprijme opatrenia na základe žiadosti Dotknutej osoby, je povinný do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informovať Dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podať návrh podľa čl. VI., ods. 8.
 4. Informácie podľa čl. VI, bod 1. a opatrenia prijaté podľa čl. VI., bod 2.-6., poskytne Prevádzkovateľ bezodplatne. Ak je žiadosť Dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Prevádzkovateľ môže:
  • požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií
  • primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie
  • primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia
  • odmietnuť konať na základe žiadosti.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Osobné údaje Dotknutých osôb chránime pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú súčasnému stupňu technického rozvoja. Prijali sme technické a organizačné opatrenia na zamedzenie zneužitia, poškodenia alebo zničenia osobných údajov Dotknutých osôb.
 2. Máme vypracovanú internú dokumentáciu týkajúcu sa spracúvania osobných údajov a ich ochrany, pričom táto je plne súladná s GDPR a Zákonom.,
 3. Osoby, ktoré majú na základe nášho poverenia prístup k osobným údajom Dotknutých osôb, majú absolvované školenie o GDPR a sú poučené o spôsobe narábania s osobným údajmi.
 4. Zachovávame mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúvame. Mlčanlivosť trvá i po skončení zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou.
 5. Zásady ochrany osobných údajov môžu byť podľa potreby aktualizované. Aktuálna verzia bude vždy zverejnená na tejto webovej stránke.

 

Platnosť od: 25.05.2018