Všeobecné obchodné podmienky

 

I. Základné ustanovenia

 1. Obchodné podmienky upravujú zmluvný vzťah poskytovateľom služby (ďalej len „Poskytovateľ“) a záujemcom o poskytnutie služby (ďalej len „Klient“).
 2. Poskytovateľom je spoločnosť MARGIN, s.r.o., so sídlom Kostlivého 6, 821 03 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel: Sro, vložka 36963/B, IČO: 35947497, DIČ: 2022035455.
 3. Poskytovateľ poskytuje služby prostredníctvom svojej prevádzky: Centrum duševného zdravia EMOTIO, Hrachová 4, 821 05 Bratislava.
 4. Klientom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objedná služby u Poskytovateľa.

 

II. Zadanie objednávky

 1. Služby je možné objednať formou online objednávky na tejto webovej stránke, prostredníctvom mailovej adresy uvedenej v časti Kontakt, alebo telefonicky na čísle uvedenom v časti Kontakt.
 2. Na základe zaslanej objednávky obdrží Klient spravidla do 2 pracovných dní návrh termínov, na ktoré má predbežnú rezerváciu počas 24 hodín. Termín potvrdený Klientom sa stáva záväzným.
 3. V prípade, ak Klient nepotvrdí Poskytovateľovi vybraný termín do 24 hodín od prijatia návrhu, Prevádzkovateľ má právo ponúknuť termín inému klientovi.
 4. Klient obdrží pred dohodnutým termínom pripomienku termínu formou e-mailovej správy.

 

III. Miesto a čas poskytovania služieb

 1. Služby sú poskytované v pracovných dňoch od 8,00-20,00.
 2. V prípade záujmu je možné dohodnúť termín  cez víkend. V tomto prípade sa cena podľa zverejneného cenníka zvyšuje o 40%.
 3. Služby sú poskytované v priestoroch Centra duševného zdravia EMOTIO alebo online formou prostredníctvom programu Skype.
 4. Vo výnimočných prípadoch môže Klient požiadať o návštevu terapeuta v domácom prostredí. Túto možnosť je však potrebné dohodnúť vopred. V tomto prípade sa cena podľa zverejneného cenníka zvyšuje o 20%.

 

IV. Cena za služby a spôsob platby

 1. Ceny za služby sú stanovené podľa cenníka zverejneného na webovej stránke.
 2. Ceny sú uvedené vrátane DPH. Poskytovateľ nie je platiteľom DPH.
 3. Poskytovateľ je oprávnený zaradiť do svojej ponuky služby za zvýhodnené ceny. Tieto možno uplatniť v súlade s podmienkami zverejnenej akcie.
 4. Ak si Klient objedná služby formou zvýhodneného cenového balíka a nevyužije ich v stanovenom termíne, možnosť ich dodatočného čerpania po stanovenom termíne zaniká bez náhrady.
 5. Cenu za služby môže Klient uhradiť vopred bankovým prevodom, v hotovosti alebo  platobnou kartou v deň poskytnutia služby.
 6. V prípade bankového prevodu poukáže Klient peňažné prostriedky na účet Poskytovateľa vedeného v ČSOB, IBAN: SK46 7500 0000 0040 0252 3022.

 

V. Zrušenie objednávky a storno poplatok

 1. Dohodnutý termín poskytnutia služby je možné Klientom zmeniť alebo zrušiť najneskôr 24 hodín vopred.
 2. Žiadosť o zmenu termínu a zrušenie objednávky oznámi Klient Poskytovateľovi mailom, telefonicky alebo formou SMS správy.
 3. V prípade, ak bola platba za služby uhradená vopred a Klient zruší svoju objednávku v lehote podľa čl. V., bod 1., Poskytovateľ mu vráti platbu za objednané služby v plnej výške do 14 dní.
 4. V prípade nedodržania lehoty na zrušenie záväznej objednávky podľa čl. V, bod 1., vzniká Poskytovateľovi nárok na storno poplatok vo výške 50 % hodnoty služby.

 

VI. Zodpovednosť za kvalitu služieb

Poskytovateľ postupuje pri poskytovaní služieb s náležitou odbornou starostlivosťou. Napriek snahe terapeuta sa môže v niektorých prípadoch stať, že Klient nedosiahne očakávaný pozitívny výsledok, príp. nepocíti pozitívny účinok terapie. Každá terapia je v plnej miere závislá od schopnosti Klienta intuitívne vnímať priebeh terapie a súvislosti z nej vyplývajúce. Z uvedeného dôvodu terapeut nenesie zodpovednosť za priebeh a výsledok terapie.

 

Platnosť: od 01.06.2019